Termeni si conditii

Oferta generală de servicii
TELEVIZIUNE Prețul abonamentului lunar
Play Basic (CATV) 29 Lei (cu TVA)
Play Familia 35 Lei (cu TVA)
Play Maxim 45 Lei (cu TVA)
Sport 15 Lei (cu TVA)
Passion 5 Lei (cu TVA)
HBO şi HBO GO 15 Lei (cu TVA)
Cinemax 10 Lei (cu TVA)
MAXPAK si HBO GO 25 Lei (cu TVA)
Panonia 5 Lei (cu TVA)
Voyo 12 Lei (cu TVA)
Mediabox Standard 5 Lei (cu TVA)
Card Inteligent CI+ 5 Lei (cu TVA)
Mediabox DVR 5 Lei (cu TVA)
Mediabox HD 5 Lei (cu TVA)
Mediabox DVR HD 5 Lei (cu TVA)
Mediabox HD Horizon 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox Standard suplimentar 3 Lei (cu TVA)
Chirie CI+ suplimentar 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox DVR suplimentar 3 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox HD suplimentar 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox DVR HD suplimentar 5 Lei (cu TVA)
Chirie Mediabox HD Horizon suplimentar 5 Lei (cu TVA)
 
CONNECT
Connect 150:

Internet 150 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC

34 Lei (cu TVA)
Connect 300:

Internet 300 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC

39 Lei (cu TVA)
Connect 500:

Internet 500 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC

49 Lei (cu TVA)
Connect 300 Social:

Internet 300 Mbps
Telefonie nelimitată în reţeaua UPC
30 Lei (cu TVA)
SmartGuard 5 Lei (cu TVA)
HBO GO 15 Lei (cu TVA)
Sport GO 5 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster Kit 15 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster 15 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster Kit suplimentar 10 Lei (cu TVA)
UPC WIFI Booster suplimentar 10 Lei (cu TVA)
 
EXTRAOPȚIUNI TELEFONIE
Apeluri nelimitate în reţeaua fixă
din România şi Uniunea Europeană
5 Lei (cu TVA)
500 de minute incluse în reţeaua
mobilă şi fixă din România şi Uniunea Europeană
10 Lei (cu TVA)
Opţiune Nelimitat Fix şi 500
minute Mobil România şi Uniunea Europeană Social
13 Lei (cu TVA)
Abonament Telefon DECT A120 2 Lei (cu TVA)
Abonament Telefon cu fir DA210 1 Leu (cu TVA)
Abonament Telefon DECT Gigaset SL930 15 Lei (cu TVA)

Preţul abonamentelor Connect 150, 300 sau 500 include modemul wireless în custodia Clientului.
** Modemul aferent Serviciului de Internet este oferit Clientului în custodie.

Politica de utilizare a serviciilor

OBLIGAȚIILE CLIENTULUI PRIVIND SECURITATEA ȘI LEGALITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR

 • Clientul este obligat să nu utilizeze și să ia toate măsurile necesare pentru a nu permite utilizarea Serviciilor contractate în scopuri ilegale conform legislației române în vigoare sau în scopul prejudicierii, în orice mod, a unor terțe persoane, fizice sau juridice, din țară sau din străinatate, prin diferite modalități și în special prin: a) expedierea de mesaje cu intenția de a hărțui, amenința, insulta, calomnia, frauda, afecta sau de a deranja în orice alt mod destinatarul; b) distribuirea de materiale prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a dreptului la intimitate sau a altor drepturi personale ale unor terțe persoane; c) distribuirea neautorizată a Serviciului UPC unor terți; d) interceptarea neautorizata a mesajelor care nu îi sunt adresate; e) orice alte acțiuni care aduc prejudicii altor utilizatori/ terțe persoane.
 • Clientului îi este interzis să încerce să acceseze servicii, informații, site-uri, sisteme sau retele informatice pe care nu are dreptul să le acceseze, precum și să încerce să identifice vulnerabilitatile unui astfel de sistem, rețea sau serviciu.
 • Clientul este obligat să nu prejudicieze și să nu încerce, utilizând Serviciul, prejudicierea UPC sau a unor terțe persoane, prin deteriorarea sistemului informatic al acestora.
 • Clientului îi este interzis să transmita IP flood, în scopul încărcării rețelei destinație și/ sau a calculatoarelor destinație, determinând astfel o funcționare necorespunzatoare a acestora, și de asemenea, utilizarea oricărei alte metode de supraîncărcare a sistemului informatic al destinatarului (de tipul denial of service).
 • Clientului îi este interzis să întreprindă orice acțiuni în scopul activării și/ sau utilizării de sniffer.
 • Clientului îi este interzisă utilizarea pentru propria rețea a unor alte adrese de IP decât cele care i-au fost alocate de UPC (IP spoof), și transmiterea de pachete TCP/ IP având header-ul (antetul) contrafăcut.
 • Clientului îi este interzis să utilizeze și să permita utilizarea abuzivă a rețelei UPC, prin transmiterea în rețea de: i) spam - poștă electronică nesolicitată de destinatari, având conținut comercial sau nu; ii) mesaje despre care cunoaște că au atașați virusi, worm, trojan sau orice altă componentă de natură sa producă defecțiuni în sistemul destinatarului.
 • Respectarea reglementarilor și regulilor internaționale - Clientul este obligat, atunci când utilizează prin Internet servicii ce presupun comunicarea cu terțe persoane sau alte servicii a caror utilizare presupune respectarea unor reguli, să se conformeze regulilor și uzanțelor internaționale menționate în site-urile accesate prin intermediul Serviciilor contractate.
 • Este interzisă redirecționarea cu titlu oneros, prin intermediul Serviciului Internet, a traficului generat de către un terț.CONDIȚII SPECIALE

 • UPC are dreptul să șteargă orice informație pe care Clientul a introdus-o în Rețeaua UPC, care poate determina funcționarea necorespunzatoare a rețelei UPC.
 • În scopul protejării atât a rețelei UPC, cât și a sistemului informatic al Clientului, UPC are dreptul să deconecteze temporar adresele de IP ale Clientului, cu notificarea prealabilă a acestuia, în cazul în care constată că Clientul este ținta unor atacuri de tip flood și denial of service, până la soluționarea acestei probleme.
 • UPC are dreptul să modifice numele de utilizator al Clientului și parola acestuia în orice moment, atunci când are motive temeinice în a considera că există probleme de securitate a sistemului Clientului, înștiințându-l de îndată pe acesta despre modificare.
 • În cazul în care UPC constată că Clientul încalcă oricare dintre obligațiile sale de mai sus, are dreptul să blocheze accesul Clientului la unul/ toate Serviciile contractate. UPC va putea cerceta orice încălcare a obligațiilor de mai sus și va putea sesiza organelor competente săvârșirea oricărei fapte care angajează răspunderea juridică a Clientului. UPC va colabora cu organele competente, pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor faptelor ce au avut ca rezultat producerea de prejudicii.
 • UPC asigură securitatea și integritatea Rețelei/ Serviciilor prin aplicarea de măsuri precum: (i) monitorizarea permanentă a integrității fizice și securității Rețelei și intervenție, în cazul în care este necesar; (ii) aplicarea și actualizarea măsurilor de securitate care să asigure fucționarea normală a Rețelei și Serviciilor; (iii) rerutarea traficului din zona afectată către altă zonă și/sau transmiterea traficului pe alte linii în cazul în care incidentele, amenințările sau vulnerabilitățile privesc echipamente UPC etc.POLITICA DE UTILIZARE REZONABILĂ A SERVICIULUI DE TELEFONIE

 • Setul de reguli pe care Clientul trebuie să le respecte pentru a beneficia de oferta din prezentul Contract, după cum urmează:
 • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie în interes comercial (ex. să revândă Serviciul de telefonie sau să-l utilizeze, în orice mod, în cadrul unei activități comerciale sau profesionale de orice fel, indiferent dacă se obțin sau nu foloase materiale orice altă natură).
 • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie într-un mod în care să producă disfunctionalități rețelei UPC și/ sau terților.
 • Clientul nu poate utiliza Serviciul de telefonie astfel încât prestarea serviciilor UPC către alți clienți ai săi să fie întreruptă sau asigurată sub parametrii de calitate declarați (ex. convorbiri telefonice cu o durată foarte mare, număr mare de apeluri într-o perioadă scurtă de timp etc.);
 • În cazul în care pe parcursul unui ciclu de facturare (durata unui ciclu de facturare fiind de o lună) Clientul se află într-unul din cazurile de utilizare abuzivă de mai sus, acesta nu va mai putea iniția apeluri până la sfârșitul ciclului de facturare respectiv, cu excepția numerelor pentru apeluri de urgență;
  În cazul în care Clientul se află într-unul din cazurile de utilizare abuzivă de mai sus pentru a doua oară în 6 luni de la prima încălcare, acest lucru va reprezenta o încălcare a obligațiilor contractuale de către Client, prevederile art. 9.3.5 din Anexa 1 urmând a se aplica în mod corespunzător.DREPTURI ȘI OBLIGAȚII - UPC

 • Măsurarea și gestionarea traficului în scopul evitării congestiilor, apelând la rute alternative (de back-up), măsuri ce nu afectează calitatea Serviciilor.RESTRICȚIONAREA SERVICIILOR PENTRU NEPLATĂ. RECONECTAREA

 • Neplata Serviciilor și a oricăror alte sume datorate, până la data scadenței, da dreptul UPC să procedeze la restricționarea Serviciilor. Perioada în care Serviciile sunt restricționate nu va fi inclusă în Perioada Minimă.
 • Clientul ale cărui Servicii sunt restricționate pentru neplată poate solicita reconectarea după plata tuturor sumelor restante și a penalităților de întârziere, acesta urmând a fi reconectat în maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea plăților restante sau la un alt termen ulterior convenit de Părți.INSTALAREA ȘI ACTIVAREA SERVICIILOR

 • UPC va instala Circuitul la Locuința Clientului în termen de 30 zile de la data semnării Contractului, cu condiția ca instalarea să fie posibilă din punct de vedere tehnic la Locuința Clientului, sau într-un alt termen, mai mare, în funcție de disponibilitatea Clientului, astfel cum este ales de comun acord de către Părți.FACTURA DETALIATĂ

 • Factura electronică se poate trimite punctual, prin e-mail la adresa contact@upc.ro. Pentru a primi factura detaliată recurent, solicitarea se poate face:
  • Prin apel la 031 1000 UPC
  • Prin e-mail la contact@upc.ro
  • În magazineÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract poate înceta în oricare dintre următoarele situații:

Prin acordul Părților.

 • De către oricare dintre Părti, cu un preaviz scris de 30 de zile, după cum urmează:
 • În cazul încheierii Contractului pe perioadă nedeterminată: (i) de către UPC, fără plata vreunei penalități; sau (ii) de către Client, numai dacă și-a îndeplinit la zi toate obligațiile asumate prin Contract, incluzând dar fără a se limita, la plata Serviciilor de care beneficiază.
 • În cazul încheierii Contractului pe o Perioadă Minimă, numai după achitarea către cealaltă Parte a unei sume cu titlu de justă despăgubire pentru încetarea Contractului înainte de termen (“Tarif de Încetare”), egală cu contravaloarea abonamentelor aferente fiecărui Serviciu activ contractat, la prețul de listă indicat la Anexa 3, înmulțit cu numărul de luni rămase până la expirarea Perioadei Minime.
 • De către UPC, cu un preaviz scris de 30 de zile și fără plata Tarifului de Încetare dacă încetarea intervine în Perioada Minimă, sau a oricăror alte penalițăți, după cum urmează:
 • În cazul în care în termen de 30 zile de la semnarea Contractului Clientul refuză instalarea Circuitului și/sau Activarea Serviciilor, Clientul datorănd UPC, cu efect imediat, despăgubiri în suma egală cu contravaloarea lucrărilor de instalare efectuate de UPC pentru realizarea Rețelei și Circuitului, după caz.
 • În una din următoarele sițuații intemeiate: (i) imposibilitatea tehnică de a continuă să furnizeze Serviciile la Locuința Clientului, sau (ii) imposibilitatea tehnică de a instala Serviciile transferate, conform art. 12 din prezența anexa, la o nouă locație a Clientului.
 • În cazul în care Clientul nu achita toate sumele restante, inclusiv penalițățile de întârziere, mai mult de 90 de zile de la data restricționării Serviciilor, UPC poate considera Contractul reziliat de drept, fără notificare, fără intervenția instanței de judecată și fără vreo altă formalitate suplimentară. Clientul va fi în continuare ținut la plata tuturor sumelor resțante, a penalităților de întârziere înregistrate până la data rezilierii Contractului, precum și a Tarifului de Încetare, dacă restricționarea Serviciilor intervine în Perioadă Minimă.
 • La expirarea termenului de 30 de zile Contractul încetează de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără efectuarea vreunei alte formalități, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de mai sus, după caz.
 • În cazul in care Clientul încalcă oricare din obligațiile sale contractuale, UPC poate înceta Contractul, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, cu obligația Clientului de achitare a tuturor despăgubirilor și penalităților aferente. La expirarea celor 30 de zile, Contractul va înceta automat, fără intervenția instanței de judecată și fără vreo altă formalitate suplimentară. Prevederile art. 9.6 si 9.7 din prezenta anexa se vor aplica în mod corespunzător.

 

De catre Client, după cum urmează:

 • Dreptul de retragere, aplicabil în cazul în care Contractul a fost încheiat la distanță, prin intermediul telefonului sau în afara punctelor de vânzare UPC: În termen de 14 zile de la data încheierii Contractului, Clientul poate înceta Contractul, fără a fi necesară motivarea renunțării și fără plata Tarifului de Încetare sau a altor penalități (cu excepția contravalorii bunurilor primite, incluse în oferta de Servicii, în cazul în care acestea sunt deteriorate).
 • Cu un preaviz scris de 30 de zile și fără plata Tarifului de Încetare (dacă încetarea intervine în Perioada Minimă) din următoarele motive intemeiate: (i) nefuncționarea Serviciilor, dovedită prin sesizări de natură tehnică având ca obiect defecțiuni diferite, înaintate de cel puțin 2 ori consecutiv într-un interval de 30 de zile și confirmate împreună cu UPC, prin existența interacțiunilor și a cazurilor evidențiate în contul Clientului; sau (ii) în situația schimbării domiciliului (în cazul vânzării spațiului unde sunt instalate Serviciile sau al mutării din localitate, dovedită cu o copie după contractul de vânzare-cumpărare aferent sau cu actul de identitate în care este înscrisă noua reședință), cu condiția ca furnizarea Serviciilor la noua adresă să nu fie posibilă din punct de vedere tehnic, conform constatărilor UPC. Încetarea va opera numai după plata de către Client a tuturor sumelor restante și neachitate, precum și după returnarea tuturor echipamentelor oferite în custodia sa de UPC sau după plata contravalorii acestora, la prețul de listă din Anexa 2 sau 3, după caz.
 • În cazul decesului Clientului, dovedit de catre solicitant cu o copie după certificatul de deces. În acest caz nu se datorează Tariful de Încetare.
 • Fără a aduce atingere altor prevederi din Contract: (i) in orice situație în care acesta încetează din culpa/inițiativa Clientului, înainte de expirarea Perioadei Minime, Clientul este obligat să achite Tariful de Încetare precum și suma rămasă până la acoperirea contravalorii integrale a tuturor produselor incluse în pachetul de Servicii ales (ex. televizor, laptop, tabletă, telefon, etc.), după caz, la valoarea specificată în Anexa 3; (ii) în orice situație în care acesta încetează din orice cauză, Clientul va returna în maxim 5 zile toate echipamentele oferite în custodia sa de UPC, în caz contrar Clientul datorând UPC contravaloarea acestora, la prețul de listă din Anexa 3, obligația de plată devenind scadentă cu efect imediat la expirarea celor 5 zile. 
 • Încetarea Contractului nu are efecte asupra obligațiilor devenite anterior scadente între Părți.
Drepturi și obligații - UPC

Măsurarea și gestionarea traficului în scopul evitării congestiilor, apelând la rute alternative (de back-up), măsuri ce nu afectează calitatea Serviciilor.

Documente necesare pentru contractarea serviciilor UPC

Documentele necesare încheierii unui contract UPC de către o persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, sunt:

 • Document de identitate prezentat în original:
  • Cetățean român - BI/ CI
  • Cetățean străin - Pașaport, Document de identitate pentru cetățenii din UE, Permis de ședere, Permis de muncă valabil
 • Document de spațiu în original (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de moștenire, contract de donație, etc), emise de către autoritățile competente sau vizate de către instituțiile competente
și/sau
 • Factură de utilități din ultima lună (telefonie fixă, curent electric, gaze, apă)
sau
 • Declarație pe proprie răspundere în care se va menționa că solicitantul locuiește în mod legal în imobilul unde urmează să fie instalat și furnizat serviciul.
Instalarea și activarea serviciilor

Neplata Serviciilor și a oricăror alte sume datorate, până la dată scadenței, dă dreptul UPC să procedeze la restricționarea Serviciilor. Perioada în care Serviciile sunt restricționate nu va fi inclusă în Perioada Minimă.

Clientul ale cărui Servicii sunt restricționate pentru neplată poate solicita reconectarea după plata tuturor sumelor restante și a penalităților de întârziere, acesta urmând a fi reconectat în maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea plăților restante sau la un alt termen ulterior convenit de Părți.

Factura detaliată

Factura detaliată se poate trimite la cerere, prin e-mail la adresa contact@upc.ro.

Pentru a primi factura detaliată recurent, solicitarea se poate face:

 • Prin apel la 031 1000 UPC
 • Prin e-mail la contact@upc.ro
 • În magazine


Factura detaliată nu implică costuri suplimentare din partea clientului

Restricționarea serviciilor pentru neplată. Reconectarea.

Neplata Serviciilor și a oricăror alte sume datorate, până la dată scadenței, dă dreptul UPC să procedeze la restricționarea Serviciilor. Perioada în care Serviciile sunt restricționate nu va fi inclusă în Perioada Minimă.

Clientul ale cărui Servicii sunt restricționate pentru neplată poate solicita reconectarea după plata tuturor sumelor restante și a penalităților de întârziere, acesta urmând a fi reconectat în maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea plăților restante sau la un alt termen ulterior convenit de Părți.

Modificarea, cesiunea și încetarea contractului

Modificarea contractului

 • UPC are dreptul de a modifica unilateral oricare din tarife, in sens crescator, in functie de evolutia pietei (ex: modificari privind plata drepturilor de autor, si a drepturilor conexe, costul licentelor de comunicatii electronice, taxe sau impozite suplimentare, asupra exploatarii retelei, precum si asupra furnizarii serviciilor, etc), structura si caracteristicile oricaruia dintre servicii, in functie de factori relevanti (ex. posibilitatile proprii de dezvoltare, evolutia pietei, modificarile normelor aplicate, decizia CNA sau a altor autoritati, sondaje de audienta efectuate de UPC/alte institutii specializate, etc), precum si oricare alta prevedere din contract.
 • In oricare din situatiile de mai sus, in conformitate cu si in conditiile art. 51 alin. (7) din O.U.G. nr. 111/2011, UPC va comunica clientului in avans, in mod individual, intentia sa si modificarile ce urmeaza a fi efectuate. In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, clientul poate denunta cu buna-credinta serviciul afectat sau contractul, dupa caz, in situatia in care nu este de acord cu modificarile ce urmeaza a fi efectuate de catre UPC, fara plata niciunor penalitati sau despagubiri.
 • Clientul poate solicita modificarea serviciilor, cu conditia achitarii la zi a sumelor scadente catre UPC si, daca este cazul, a tarifului de incetare, prin semnarea unui nou contract sau a unui act aditional, dupa caz.
 • Pe baza unei cereri scrise, clientul poate solicita transferul contractului la o noua adresa (daca tehnic este posibila instalarea circuitului si activarea serviciilor la aceasta) dupa plata tarifului de transfer prevazut in Anexa 2, cu obligatia achitarii eventualelor lucrari suplimentare aferente transferului, conform devizului si numai in cazul in care clientul face dovada schimbarii adresei la care sunt furnizate serviciile prin prezentarea, pe langa alte documente relevante, a unei adeverinte emise de catre asociatia de proprietari de la noua adresa.

 

Cesiunea contractului

 • Contractul sau oricare din drepturile si obligatiile din acestea pot fi cesionate de catre UPC catre un tert, cu conditia preluarii de catre tert a garantiilor si raspunderilor din contract.

 

Incetarea contractului

 • Prin acordul Partilor
 • Din initiativa oricareia dintre parti, cu un preaviz scris de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
  • in cazul incheierii contractului pe perioada nedeterminata: (i) de catre UPC, fara plata vreunei penalitati; sau (ii) de catre client, numai daca si-a indeplinit la zi toate obligatiile asumate prin contract, incluzand dar fara a se limita la plata serviciilor de care beneficiaza.
  • in cazul incheierii contractului pe o perioada minima, numai dupa achitarea catre cealalta parte a unei sume cu titlu de justa despagubire pentru incetarea contractului inainte de termen (tarif de incetare).
 • Din initiativa UPC, cu un preaviz scris de 30 de zile si fara plata tarifului de incetare daca incetarea intervine in perioada minima, sau a oricaror alte penalitati, dupa cum urmeaza:
  • In cazul in care in termen de 30 zile de la semnarea contractului clientul refuza instalarea circuitului si/sau activarea serviciilor, clientul datorand UPC, cu efect imediat, despagubiri in suma egala cu contravaloarea lucrarilor de instalare efectuate de UPC pentru realizarea retelei si circuitului, dupa caz.
  • In una din urmatoarele situatii intemeiate: (i) imposibilitatea tehnica de a continua sa furnizeze serviciile la locuinta clientului, sau (ii) imposibilitatea tehnica de a instala serviciile transferate, la o noua locatie a clientului.
  • In cazul in care clientul nu achita toate sumele restante, inclusiv penalitatile de intarziere, mai mult de 90 de zile de la data restrictionarii serviciilor, UPC poate considera contractul reziliat de drept, fara notificare, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate suplimentara. Clientul va fi in continuare tinut la plata tuturor sumelor restante, a penalitatilor de intarziere inregistrate pana la data rezilierii contractului, precum si a tarifului de incetare, daca restrictionarea serviciilor intervine in perioada minima.
  • In cazul in care clientul incalca oricare din obligatiile sale contractuale, UPC poate inceta contractul, cu o notificare prealabila de 30 de zile, cu obligatia clientului de achitare a tuturor despagubirilor si penalitatilor aferente. La expirarea celor 30 de zile, contractul va inceta automat, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate suplimentara.
 • Din initiativa clientului, dupa cum urmeaza:
  • Dreptul de retragere, aplicabil in cazul in care contractul a fost incheiat la distanta, prin intermediul telefonului sau in afara punctelor de vanzare UPC: In termen de 14 zile de la data incheierii contractului, clientul poate inceta contractul, fara a fi necesara motivarea renuntarii si fara plata tarifului de incetare sau a altor penalitati (cu exceptia contravalorii bunurilor primite, incluse in oferta de servicii, in cazul in care acestea sunt deteriorate).
  • Cu un preaviz scris de 30 de zile si fara plata tarifului de incetare (daca incetarea intervine in perioada minima) din urmatoarele motive intemeiate: (i) nefunctionarea serviciilor, dovedita prin sesizari de natura tehnica avand ca obiect defectiuni diferite, inaintate de cel putin 2 ori consecutiv intr-un interval de 30 de zile si confirmate impreuna cu UPC, prin existenta interactiunilor si a cazurilor evidentiate in contul clientului; sau (ii) in situatia schimbarii domiciliului (in cazul vanzarii spatiului unde sunt instalate serviciile sau al mutarii din localitate, dovedita cu o copie dupa contractul de vanzare-cumparare aferent sau cu actul de identitate in care este inscrisa noua resedinta), cu conditia ca furnizarea serviciilor la noua adresa sa nu fie posibila din punct de vedere tehnic, conform constatarilor UPC. Incetarea va opera numai dupa plata de catre client a tuturor sumelor restante si neachitate, precum si dupa returnarea tuturor echipamentelor oferite in custodia sa de UPC sau dupa plata contravalorii acestora.
  • In cazul decesului clientului, dovedit de catre solicitant cu o copie dupa certificatul de deces. In acest caz nu se datoreaza tariful de incetare.

 

Incetarea contractului nu are efecte asupra obligatiilor devenite anterior scadente intre parti.

In vederea inregistrarii solicitarii de incetare a contractului, clientul va trasnmite UPC o cerere scrisa de reziliere, insotita de copia cartii de identitate, prin una din urmatoarele modalitati:

 • Prin fax, la numarul 036 4100 129 (apel taxabil)
 • Prin e-mail la adresa: contact@upc.ro
 • Prin posta, la adresa: Soseaua Nordului nr. 62D, sector 1, cod postal 014104, Bucuresti
 • Intr-unul din magazinele UPC, zilnic, in timpul orarului de functionare al fiecarui magazin. Lista magazinelor UPC si programul de functionare al acestora se regaseste pe site-ul UPC la adresa: http://www.upc.ro/asistenta-clienti/relatii-cu-clientii/magazine-upc/
 

Utilizarea site-ului

Termeni și condiții

 

Informațiile despre produsele și serviciile descrise în acest site sunt sunt proprietatea exclusivă a UPC România SRL. Forma și conținutul paginii web UPC România SRL sunt protejate prin copyright. UPC România SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.Informații despre dețin ătorul legal al websiteului

 

S.C. UPC România S.R.L.
Cod Unic de Înregistrare: 12288994
Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/5971/2003
Capital Social: 1.514.837.376,56 RON
Sediul în București: Sos Nordului 62 D, Sector 1Responsabilitățile deținătorului

 

UPC România SRL nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

 

UPC România SRL își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura website-ului său, în orice moment și fără niciun preaviz.

 

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta. Datele și informațiile prezentate au scop informativ și nu angajează contractual UPC România SRL. Persoanele care doresc să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici sunt rugate să contacteze oricare din unitățile UPC România SRL pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauza, cât și asupra condițiilor contractuale sau tarifelor aferente.Interdicții

 

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al UPC România SRL.

 

Totodată, fotografiile conținute în acest site fac obiectul proprietății exclusive a UPC România SRL.

 

Agențiile de presă și publicațiile centrale sau locale pot prelua aceste fotografii cu acordul scris prealabil al UPC România SRL.

 

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginilor, fotografiilor, mărcilor și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal - UPC România SRL, dă dreptul UPC România SRL de a se adresa instanțelor legal competente pentru protejarea intereselor sale.Responsabilitățile utilizatorilor

 

Accesarea site-ului echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (inclusiv efectuarea unor comunicări comerciale și a comercializării produselor și serviciilor UPC), în scopul efectuării unor studii și cercetări de piață și în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor furnizate.

 

În cazul în care utilizatorul care accesează site-ul nu dorește ca UPC România SRL să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va înștiința în scris UPC România SRL la adresa UPC România SRL, Șos. Nordului nr. 62D, sectorul 1, București, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Utilizatorii care furnizează UPC România SRL date cu caracter personal prin intermediul accesării site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.