Termeni şi condiţii generale pentru aplicaţia My UPC

 

Pentru scopul acestor Termeni şi Condiţii Generale pentru aplicaţia "My UPC" (“Serviciul”), UPC este UPC România SA cu sediul în București, 060201, Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, et. 8-10, sectorul 6, România, operatorul de date cu caracter personal. Informaţii despre Serviciu pot fi obţinute accesând pagina web https://my.upc.ro ("Pagina web"). Aceşti Termeni şi Condiţii Generale sunt accesibili clientului pe Pagina web.

 

1.    APLICABILITATE ŞI DESCRIEREA SERVICIULUI

 

1.1. Aceşti Termeni şi Condiţii Generale şi Politica de utilizare a serviciilor de Internet afişată pe Pagina web reglementeaza relaţia comercială dintre UPC şi Client cu privire la furnizarea de către UPC clientului a serviciului My UPC, astfel cum este descris în acest document. Serviciul este disponibil persoanelor fizice care sunt clienţi UPC pentru serviciile UPC sau care sunt în curs de pre-activare a serviciilor UPC şi titularilor conturilor secundare, conform secţiunilor 1.9 si 1.10 de mai jos („Clientul”).

1.2. UPC va furniza Serviciul prin punerea acestuia la dispoziţia Clientului la adresa de Internet https://my.upc.ro.

1.3. Serviciul permite vizualizarea de către Client prin intermediul reţelei Internet a cel mult doisprezece facturi fiscale în format PDF emise pentru serviciile furnizate de către UPC. De asemenea, Clientul are posibilitatea de a trimite prin intermediul Serviciului sugestii şi întrebari privind serviciile UPC, posibilitatea de plăti on-line pentru serviciile UPC, posibilitatea de a activa contul Wi-Free şi posibilitatea de a vizualiza lista serviciilor contractate de la UPC.

1.4. Accesul la Serviciu este restricţionat şi se face numai prin intermediul unui nume de utilizator (adresa de e-mail) şi al unei parole aleasă de Client în cadrul procesului de înregistrare pentru utilizarea Serviciului ("Date de identificare").

1.5. Ca metodă alternativă, Clientul poate alege ca accesul să se poată face prin conectarea cu unul dintre conturile platformelor de social-media: Facebook, Google, Twitter prin unificarea cu contul MY UPC, ulterior înregistrării. În baza acestui nume de utilizator si parola, clientul  se poate autentifica sso (single-sign-on) la aplicațiile provizionate de UPC in contul MY UPC. Folosirea acestei funcţionalităţi presupune că UPC dobândeşte acces la datele Clientului din contul de social-media. Pentru această funcţionalitate, UPC va utiliza doar următoarele tipuri de date cu caracter personal, disponibile în cadrul platformei de social-media: numele de profil, nume utilizator, adresa de e-mail şi ID-ul unic disponibil pe platforma social media.  Conform politicii fiecărei platforme de social media, UPC are acces implicit şi la alte tipuri de date (acestea sunt detaliate în pagina de conectare disponibilă pe fiecare platforma de social media în parte), dar acestea nu vor fi folosite în niciun fel de către UPC, singura activitate de prelucrare fiind accesul pe care îl oferă platforma de social media.

1.6. În cazul în care Clientul doreşte să revină la metoda principală de acces, va accesa secţiunea „Reţele sociale” din pagina „Administrare cont” pentru a deconecta această pagină de acces.

1.7. Accesul la Serviciu este conditionat de înregistrarea prealabilă şi de luarea la cunoştinţă prealabilă a Termenilor şi Condiţiilor Generale, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru înregistrarea corectă în cadrul Serviciului. Clientul este de acord ca UPC poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care se constată că a furnizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

1.8. Cerinţele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a Serviciului sunt un computer conectat la Internet şi un program de navigare (browser web) instalat pe acesta: Microsoft Internet Explorer 8+ sau mai nou, Mozilla Firefox 19+, Apple Safari 4.0+, Google Chrome 21+.

1.9. Clientul poate accesa Serviciul 24h/zi, 7 zile/săptămană, cu excepţia perioadelor în care se efectuează lucrări de întreţinere şi/sau reparaţii. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează Serviciul. Clientul înţelege că situaţia în care mai mulţi Clienţi sunt conectaţi simultan la Serviciu poate determina scăderea vitezei de răspuns a Serviciului.

1.10.             Clientul poate crea, în cadrul contului principal de Administrator, conturi secundare, pentru care poate acorda acces la functionalitățile MY UPC membrilor familiei sale sau persoanelor cu care locuieşte. Titularul contului principal va furniza numele de utilizator şi adresa de e-mail aferente contului secundar şi va determina gradul de acces şi serviciile de care va beneficia titularul contului secundar. Titularul contului principal are dreptul de a retrage sau de a modifica accesul titularului secundar. Titularul contului secundar are posibilitatea de a renunţa la acest acces prin accesarea paginii „Administrare cont”. Titularul contului secundar va avea acces numai la informaţiile disponibile în contul său secundar.

1.11.             Clientul poate alege să aibă un cont unic pentru servicii multiple furnizate de UPC. Această funcţionalitate nu implică transferul de date cu caracter personal între serviciile Clientului.

1.12.             Clientul poate crea un cont în stadiul de pre-activare, ce va permite accesul Clientului la următoarele tipuri de informaţii şi funcţionalităţi: informaţii privind autentificarea (nume de utilizator, adresă de e-mail, parolă, nume de profil şi, opţional, număr de telefon), recuperarea parolei şi asocierea manuală a ID-ului de client/cont client UPC. Odată asociat unui ID client/cont client, contul MY UPC în stadiul de pre-activare devine cont activ cu acces la toate funcționalitătile MY UPC. În cazul în care Contul MY UPC, în stadiul de pre-activare, nu va fi asociat în mod automat sau manual unui ID client/cont client în 14 zile de la data creării lui, acesta va fi dezactivat automat. În această situaţie, toate informaţiile disponibile în contul creat în stadiul de pre-activare se vor şterge în mod automat.

 

2.    CONDIŢII PRIVIND TRANSMITEREA FACTURILOR PRIN INTERMEDIUL MY UPC

2.1. În momentul înregistrării la Serviciu, Clientul are opţiunea de a alege să primească factura în format electronic. Opţiunea de factură electronică este implicit bifată, Clientul având posibilitatea de a schimba opţiunea pe parcursul procesului de înregistrare sau prin intermediul Serviciului. Daca factura electronică rămâne activată, prin aceasta, Clientul este de acord să nu mai primească factura şi în format tiparit. În acest caz, My UPC rămâne singura modalitate de accesare a facturii.

2.2. UPC transmite facturile fiscale către Clientul care şi-a dat acordul, prin My UPC, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Facturile fiscale au aplicată semnatura electronice, ceea ce garanteaza autenticitatea sursei de emitere a facturii şi integritatea conţinutului facturii.

2.3. Clientul care a optat pentru a primi factura prin intermediul My UPC poate vizualiza ultimele 12 facturi fiscale emise de UPC, în format PDF. De asemenea, utilizatorii vor primi notificări pe email şi/sau SMS în momentul în care se emite o nouă factură sau factura devine scadentă. Prin înregistrarea la Serviciu, notificarile prin e-mail de emitere factură şi de factură scadentă sunt activate automat. Notificarea de factură scadentă se trimite doar daca factura nu este achitată. Notificarea de factură scadentă se trimite cu 5 zile înainte de data scadenţei. Clientul poate însă configura acest parametru şi alege un alt termen de notificare factură scadentă, din contul sau My UPC. Tot din contul My UPC, Clientul poate configura trimiterea alertei şi prin SMS, numărul de telefon şi/sau adresa de email la care primeşte notificările.

2.4. În cazul în care, din motive independente de voinţa UPC, site-ul My UPC nu este funcţional, sau Clientul nu accesează sau nu poate accesa site-ul My UPC, Clientul nu este exonerat de obligaţia de a plăti facturile, avand obligaţia de a se interesa asupra sumei de plată conform prevederilor din contractul de furnizare servicii încheiat cu UPC.

 

3.    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UPC

3.1. UPC va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de către Client în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

3.2. UPC poate oricând suspenda sau întrerupe furnizarea Serviciului, cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întreţinere sau în scopul îmbunătăţirii performanţelor Serviciului.

3.3. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a acestui Serviciu, precum şi de nerespectare a oricăror obligaţii prezentate mai jos, UPC îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul Clientului la Serviciu.

 

4.    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

4.1. Clientul se obligă să utilizeze Serviciul numai în scopul menţionat la art. 1.3. Clientul va folosi Serviciul astfel încât prin propria conduită să nu perturbe funcţionarea normală a acestuia şi este raspunzător faţă de UPC pentru orice daune suferite de acesta şi care au fost cauzate prin nerespectarea de către Client a obligaţiilor prevazute în Termenii şi Conditiile Generale.

4.2. Clientul are obligatia de a păstra confidenţialitatea Datelor de identificare, astfel cum au fost definite mai sus, fiind unic răspunzător pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un terţ, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenta sau din imprudenta. Clientul va notifica imediat UPC în situaţia în care ia cunostinţă de utilizarea Datelor sale de identificare de catre o terţă parte neautorizată, identificată sau neidentificată.

4.3. Clientul se obligă să comunice de îndată UPC, în scris, orice modificare privind datele de identificare ale Clientului. În caz contrar UPC nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.

4.4. Pentru orice întrebări legate de acest Serviciu, Clientul poate apela gratuit la serviciul de Relaţii cu Clienţii (031 1000 872) UPC.

4.5. Clientul înţelege că accesul la anumite funcţiuni ale Serviciului pot fi restricţionate pe toată durata în care furnizarea către Client a tuturor sau a unei parţi din serviciile UPC este suspendată, indiferent de cauza suspendării.

 

5.    SECURITATEA

5.1. Serviciul este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restricţionat. Orice accesare a sistemului şi/sau a Serviciului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) şi/sau a unei parole care nu au fost alocate celui care încearca să acceseze sistemul şi/sau Serviciul sau accesarea sistemului în orice alt mod, prin înlăturarea neautorizată a restricţiilor de acces, precum şi utilizarea sistemului cu depăşirea limitelor autorizarii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii române privind combaterea criminalităţii informatice.

5.2. Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale, Clientul este responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. UPC nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei Clientului privind securitatea şi confidenţialitatea conţului şi parolei sale.

 

6.    PLATA. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE

6.1. UPC furnizează Serviciul Clientului în mod gratuit.

6.2. UPC poate modifica unilateral, oricând, Termenii şi Condiţiile Generale. Atunci când se operează aceste modificări, UPC va pune la dispoziţie o nouă versiune a Termenilor si Conditiilor Generale pe Pagina web.

6.3. Clientul a luat la cunoştinţă şi acceptă faptul că, dacă utilizează Serviciile după data la care s-au schimbat Termenii şi Condiţiile Generale, UPC va considera utilizarea în continuare a Serviciilor de către Client ca o acceptare a Termenilor şi Condiţiilor Generale modificate.

6.4. Plata on-line cu card bancar a facturii pentru serviciile UPC

6.4.1.   Utilizarea serviciului My UPC nu impune obligativitatea plăţii on-line cu card bancar a facturii pentru serviciile UPC. Plata on-line cu card bancar este o facilitate acordată de UPC Clientului şi nu este o obligaţie.

6.4.2.   Puteţi plăti on-line factura pentru serviciile UPC, cu cardul dumneavoastră bancar de debit / credit valid şi acceptat. UPC acceptă pentru plata on-line a facturii pentru Serviciile UPC următoarele tipuri de carţi de credit/debit: VISA(inclusiv Visa Electron), MasterCard (inclusiv Maestro) sau orice alt card bancar emis sub siglele VISA sau MasterCard.

6.4.3.   În momentul în care vă manifestaţi intenţia de a plăti cu un astfel de card, veţi fi asistat de sistemul de plati on-line, fiind necesar să completaţi într-un formular ("Formular") datele despre cardul dumneavoastră pe care îl folosiţi pentru plată. Aveti grija să completaţi Formularul corect. Clientul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor din Formular, fiind unic raspunzator pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terţ, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă. Clientul este responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea datelor din Formular. UPC nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei Clientului privind securitatea şi confidenţialitatea acestor date.

6.4.4.   Întrucât sistemul UPC foloseşte automat, pentru plata on-line a facturii pentru serviciile UPC, unele din datele pe care dumneavoastră le-aţi furnizat pentru accesul la Serviciul My UPC, este important ca aceste date să fie corecte şi actualizate.

6.4.5.   Prin My UPC, Clientul poate achita factura sa UPC sau factura altui utilizator. Dacă alege plata pentru alt utilizator, Clientul este necesar să furnizeze codul de client, numele de familie al utilizatorului pentru care achită şi suma de plată.

6.4.6.   Clientul poate achita integral factura UPC, poate achita partial sau poate achita o suma mai mare, caz în care diferenţa între suma achitată şi valoarea facturii se consideră plată în avans şi va fi folosită pentru achitarea facturilor viitoare.

6.4.7.   Soluţiile de plată on-line folosite pentru plata facturii serviciilor UPC sunt furnizate de către PayU România, entitate contractată de UPC pentru încasarea facturilor pentru serviciile UPC, facilitând plăţile ordonatate de către Client on-line prin intermediul cardului bancar pentru achitarea facturii pentru serviciile UPC.

6.4.8.   Certificarea PayU Romania "PCI DSS Level 1", specifică industriei ce se ocupă de procesarea cardurilor bancare, asigura în primul rând că numărul cardului dumneavoastră, pe care îl furnizaţi pentru efectuarea plăţii on-line a facturii conform acestor termeni şi condiţii, nu este stocat, la niciun moment de timp, pe serverele UPC sau pe serverele PayU Romania, fiind direct transmis către sistemele Visa şi MasterCard.

6.4.9.   In vederea eliminarii riscul asociat unei plăti on-line ca datele dumneavoastră să intre în posesia, şi să fie folosite abuziv de terţe persoane, PayU Romania garantează securitatea sistemelor informatice fiind certificată de către organismele internaţionale în domeniu PCI DSS Level 1 şi înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal, cu numarul 1387/2007.

6.4.10.Dacă plata efectuată prin card bancar este reuşită, veţi primi o notificare în acest sens. Dacă plata nu poate fi efectuată prin cardul bancar indicat de dumneavoastră, veţi primi o notificare de eroare în acest sens.

6.4.11.Pentru plata on-line a facturii pentru serviciile UPC, efectuate cu carduri bancare potrivit acestor termeni şi condiţii, nu se percepe comision.

6.4.12.Condiţiile privind plata on-line a facturii pentru serviciile UPC prevalează asupra celorlalte dispoziţii contrare din Termenii şi Condiţiile Generale.

 

7.    INCETAREA FURNIZARII SERVICIULUI

7.1. Oricare dintre părţi are dreptul de a înceta furnizarea / accesul la Serviciu oricând, fara invocarea vreunui motiv şi fara notificare prealabilă.

7.2. UPC poate înceta furnizarea serviciului, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără îndeplinirea niciunei formalităţi prealabile, în cazul în care Clientul nu-şi respectă oricare dintre obligaţiile asumate sau în cazul în care împotriva Clientului este declanşată procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

 

8.    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către UPC în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 şi ale Regulamentului general privind protecţia datelor 679/2016, urmând a fi utilizate în următoarele scopuri:

a) pentru furnizarea Serviciului, astfel cum acesta este detaliat la secţiunea 1 de mai sus;

b) pentru scopuri statistice şi de analiză (rezultatele rapoartelor statistice nu permit identificarea datelor Clientului sau individualizarea Clientului).

8.2. Ce date folosim?

Pentru furnizarea Seviciului folosim Datele de identificare, datele de contact furnizate de Client şi datele disponibile în factură. Aşa cum detaliam în secţiunea 1.5 de mai sus, în cazul în care Clientul alege funcţionalitatea de conectare cu un cont de social media, prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale Clientului disponibile pe platforma social media: numele de profil, nume utilizator, adresa de e-mail şi ID-ul unic.

8.3. Cât timp păstrăm datele Clientului?

Atât timp cât Clientul are acces la contul MyUpc.

8.4. Dezvăluim datele Clientului?

În cadrul prelucrărilor comunicăm către împuterniciţii UPC datele dumneavoastră în scopul facturării, colectării creanţelor şi recuperării debitelor scadente şi neplătite (companii care au acest obiect de activitate) precum şi a echipamentelor nereturnate, inclusiv prin acţiuni în justiţie direct sau prin apelare la servicii de consiliere legală şi de reprezentare în justiţie prin cabinete de avocatură, la servicii notariale şi alte servicii legale.

Nu dezvăluim terţilor datele aferente contului de social media pe care aţi ales să îl utilizaţi în vederea accesării contului MyUpc. Singura informaţie accesibilă platformelor de social-media cu privire la relaţia de Client, este aceea că aţi ales să conectaţi contul MyUPC cu platforma social media.

8.5. Baza legală pentru prelucrarea acestor date?

Opţiunea Clientului de a gestiona relaţia cu UPC prin accesarea Serviciului.

În subsidiar, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal aferente contului de social-media prin care aţi ales să conectaţi contului dumneavoastră de Client al Serviciilor, prelucrăm aceste date în baza opţiunii exprimate prin activarea funcţionalităţii.

Similar, în ceea ce priveşte priveşte datele cu caracter personal aferente funcţionalităţii de conturi secundare, prelucrăm aceste date în baza opţiunii exprimate prin activarea funcţionalităţii.

8.6. Drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientul poate controla modul în care UPC prelucrează datele sale cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând dorește.

Accesarea datelor: Clientul poate solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care UPC le deține.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care UPC le deține despre Client sunt inexacte sau incomplete, acesta poate solicita rectificarea lor.

Opoziţia la prelucrarea datelor: Clientul poate solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcţie de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situaţia de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării.

Ștergerea datelor: Clientul poate cere să îi ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre acesta. UPC va analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi va reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a detelor, datele Clientului vor fi fie şterse, fie anonimizate.

Portabilitatea datelor: În situaţia în care Clientul dorește să își transfere datele către un alt furnizor, poate solicita să îi fie comunicate într-un format electronic uzual.

Restricționarea prelucrării: Clientul poate să solicite restricționarea prelucrării. UPC va analiza cererea în raport de cazurile de restricţionare prevăzute de lege şi va reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei.

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-aţi dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veţi putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra în sistemele UPC fără întârzieri nejustificate. De exemplu, puteţi alege să renunţaţi la funcţionalităţile privind crearea de conturi secundare şi acordarea accesului la acestea cât şi la functionalitatea privind conectarea la Servicii prin contul de social media. Clientul are dreptul de a solicita încetarea accesul la Serviciu oricând, fara invocarea vreunui motiv şi fara notificare prealabilă.

8.7. Puteţi adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră, Responsabilului UPC cu Protecția Datelor la adresa de poştă electronică: dpo@upc.ro, la adresa companiei (Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, et. 8-10, sector 6, Bucureşti, 060201) sau printr-o cerere scrisă în magazinele UPC. Rețeaua de magazine este disponibilă pe website-ul oficial al companiei: www.upc.ro.

8.8. Puteţi să înaintaţi o plângere în fața Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/).

9.    CLAUZE DE NERĂSPUNDERE

9.1. UPC nu va fi responsabilă pentru daunele directe sau indirecte cauzate Clientului de nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a Serviciului.

9.2. UPC nu are nici o răspundere pentru conţinutul Paginii web şi clientul va trebui să despăgubească UPC pentru orice prejudicii suferite de UPC urmare a folosirii de către client a Paginii web în scopuri contrare legii şi prezentului contract.

10. LEGEA APLICABILA. REZOLVAREA LITIGIILOR

10.1.             Orice neînţelegere în legătură cu furnizarea Serviciului va fi rezolvată pe cale amiabilă. Daca o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

11. CLAUZE DIVERSE

11.1.             Reclamaţii. Orice reclamaţie cu privire la funcţionarea Serviciului va fi adresată la tel. 031 1000 872 apel gratuit din reţeaua UPC.

11.2.             Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii Generale, Clientul declară că a citit, a înteles în totalitate şi este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului My UPC.